Search results for "ईबी च्‍याक च्‍याक"

ईबी च्‍याक च्‍याक [ibi ᴴtsʲak ᴴtsʲak] (var. of CN: ईरी च्‍याक च्‍याक) ना. फट्याङ्ग्रो grasshopper (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)