Search results for "ईबी"

ईबी [ibi] ना. हजुरआमा, बजै grandmother (sem. domains: 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै.)

ईबी च्‍याक च्‍याक [ibi ᴴtsʲak ᴴtsʲak] (var. of CN: ईरी च्‍याक च्‍याक) ना. फट्याङ्ग्रो grasshopper (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)

कादाकोदी [ᴴkadakodi] अ.मू. सानोतिनो small, common ex.हीक्‍की ईबी नाङकी लेगा कादाकोदीक्‍या झ्‍यीदा। हाम्रो हजुर आमा घरको सानोतिनो कामहरू गर्नुहुन्‍छ। (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

ङीमा तेन्‍ग्‍याङ [ᶫŋima ᴴten‍gʲaŋ] (var. of GH: ङीमा तेन्‍ग्‍याक) वि. प्रत्येक दिन everyday ex.ईबी ङीमा तेन्‍ग्‍याङ ॱङारोक कोराला डोवालाक। बज्‍यै हरेक दिन बिहान कोरा जानु हुन्‍छ। (sem. domains: 9.2.3.2 - अनिश्‍चयवाचक सर्वनामहरू.)

लाक्‍ले खागीन [ᶫlak‍le ᴴkʰagin] (var. of GH: लाक्‍ले खाल्‍गी) (imp: लाक्‍ले खो) क्रि.प. उन कात्नु spin wool ex.ईबी क्‍याक फोटाला लाक्‍ले खाली। बज्‍यैहरू घाममा बसेर उन कात्‍दै हुनुहुन्‍छ। (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)