Search results for "ईलीक"

ईलीक [ilik] ना. 1ढोकाको कुनाको अड्याउने भाग door knob (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.) 2तानको माथि हुने डन्‍डी upper part of the loom (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)