Search results for "ई"

-ई [-i] प.स. 1-ले suffix indicating the subject or agent ex.मी़ ऊनले (sem. domains: 9.2.9 - प्रत्‍ययहरू.) 2-को genitive suffix ex.ताई घोडाको (sem. domains: 9.2.9 - प्रत्‍ययहरू.)

-गुला [-gula] प.स. -लाई to, for ex.होदीगुला त्‍यसलाई (sem. domains: 9.1.2.7 - घटना तर्कवाक्यहरू.)

-ला [-la] प.स. 1-मा suffix used to denote the locative case, 'in', 'on', 'at' ex.झाला चीनी मोढोवा। चियामा चिनी पुगेछैन। (sem. domains: 9.5.2.5 - समूहमा.) 2-भन्दा than (comparative) ex.स्‍याला ॱङो शुला फेन्‍दा हेत्‍तालाक मासुभन्‍दा साग जीउलाई फाइदाजनाक हुन्‍छ (sem. domains: 9.3.1.3 - ठूलो मात्रा (लाई), 9.6.1.5.2 - सट्‌टामा.) 3-लाई suffix used to denote dative, 'to', 'for' ex.टुवाला क्षो़ ॱलाप्‍गो़ला लाक बच्‍चालाई पढाउनु पर्छ 4-सँग suffix used to denote accompaniment, 'with', 'together' ex.ङाला बाक्‍पा हो़क मसँग मोटारसाइकल छ (sem. domains: 9.5.2.3 - सँग.)

ॱङयाप्‍ची़ [ᴴnʲap‍tsy] ना. 1हेला contempt, insult, disgrace, hatred, neglect, indifference (sem. domains: 3.4.2.1.3 - घृणा.) 2हेपाई underestimating, domineering, insulting, oppression (sem. domains: 2.3.5.1 - सुबिधाजनक.)

ॱङाजीन [ᴴŋadzin] ना. हेपाई underestimating, domineering, insulting, oppression (sem. domains: 6.2.4.5 - तिरष्कृत वनस्‍पतिहरू, 6.8.9.1 - चोर्नु.)

ॱङोई खेन्‍गीन [ᴴŋoi ᴴkʰen‍gin] ॱङोज्‍यीखेन्‍गीन) ना. भविष्यवक्ता prophet, fortune-teller, foreteller

ॱनादाङ [ᴴnadaŋ] ना. भनाई saying, statement (sem. domains: 3.5.1.1 - स्‍वर.)

ॱनाम्‍डु थाङगा [ᴴnam‍ɖu ᴴtʰaŋga] ना. हवाईमैदान airfield, airport (sem. domains: 7.2.4.3 - आकाश भएर यात्रा गर्नु.)

ॱमाई ॱमो़म्‍बा [ᴴmai ᴴmøm‍ba] (var. of SH: ॱमायी ॱमेम्‍बु) ना. घाउको दाग rash, scar (sem. domains: 2.1.4 - छाला.)

ॱयायुई [ᴴjajui] वि. धमिलो dim, faint, indistinct, obscure, misty, muddy ex.बादी ॱमेन झोक्‍ती यायुयी च्‍यीक थोङी। टर्चलाईटको ब्‍याट्री साकेर धमिलो देखेछ। (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.)

ॱरूई [ᴴrui] क्रि.वि. झुप्पा bunch (sem. domains: 4.1.5 - एकता.)

ॱरोक्‍ई [ᴴrok‍i] क्रि.वि. एकता unity, oneness, agreement ex.धा तालुङ मेत्‍ताला मी पुरा ॱरोक्‍ई होजुङ। बोलाउने बित्तिकै सबै जना सँगै आयो। (sem. domains: 4.2.1 - जम्मा हुनु (समूह बनाउनु).)

ॱला ॱलोई [ᴴla ᴴloi] वि. सा सानो small (sem. domains: 8.1.6.2 - टुक्रा.)

ॱलोमीता [ᴴlomita] ना. साईकल bycycle

आई [ai] (var. of GH: ) वि.बो. के what (interrogative pronoun) (sem. domains: 9.1.4 - सामान्‍य विशेषणहरू.)

[i] निपा. है word used in replay to someone's call from a distance ex.दाङ हेक्‍या फीलीम तारु सोवालाक ई? हिजो हामीहरू चलचित्र हेर्न गएको है? (sem. domains: 9.2.6 - निपात.)

ईक्‍वा [ik‍wa] ना. 1बाडुली hiccup (sem. domains: 2.3.2.2 - आवाज.) 2छेपारो lizard, chameleon (sem. domains: 1.6.1.3.2 - छेपारो.)

ईगुङ [iguŋ] ना. प्वाल (आदरार्थी शब्द) hole (honorific term) Cross Ref. ॱमीउ (sem. domains: 7.8.5 - प्वाल बनाउने, खोल्ने.)

ईङगी [iŋgi] ना. अङ्क number, figure (sem. domains: 8.1.1 - अङ्क.)

ईजी [idzi] ना. दिदी elder sister (sem. domains: 4.1.9.1.3 - दाजु वा भाइ, दिदी वा बहिनी.)

ई़टा [yʈa] ना. कपाल (आदरार्थी शब्द) hair (honorific term) Cross Ref. ॱरा (sem. domains: 2.1.5 - कपाल.)

ईनार [inar] ना. इनार well, cistern (sem. domains: 1.3.1.4 - मूल, कुवा.)

ईन्‍जी [in‍dzi] ना. 1अङ्ग्रेजी English (sem. domains: 3.5.3 - भाषा.) 2इन्च inch, one-twelfth of a foot (sem. domains: 8.2.2 - लामो.)

ईन्‍जी केक [in‍dzi ᴴkek] ना. अङ्ग्रेजी भाषा English language (sem. domains: 9.7.1.5 - भाषाका नामहरू.)