Search results for "का ॱनाङगीन"

का ॱनाङगीन [ᴴka ᴴnaŋgin] (past: का ॱनाजुङ) (imp: का ॱनोङ) क्रि.प. आज्ञा दिनु, हुकुम दिनु command (sem. domains: 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु.)