Search results for "काः"

ॱरादीक [ʂadik] ना. काँटा hairpin (sem. domains: 5.4.2 - श्रृङ्गार सामाग्रीहरू.)

काः [ᴴkaː] 1ना. खम्बा pillar, pole (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू, 6.5.2.2 - छत, छाना.) 2वि. बाक्लो thick, dense, ex.छोमा घीङगी काः च्‍यीक ले। खोले कस्‍तो बाक्‍लो हो। (sem. domains: 8.3.6.4 - बाक्‍लो.)

काःजा [ᴴkaːdza] ना. फेद root, bottom (sem. domains: 8.6.2.1 - पिँध.)

चागो क्षे [ᴴtsago ᴴtsʲʰe] वि. अग्लो काँध tall (sem. domains: 2.4 - शरीरको स्‍थिति.)

च्‍या [ᴴtsʲa] ना. 1बुन्‍ने काँटा knitting needles (sem. domains: 6.6.1.3 - बुन्‍नु.) 2सट्टामा ex.मी च्‍यीकला आले तीये हो़क, ती माझ्‍युङ च्‍या च्‍यीक झ्‍यीये हीन एउटा मान्‍छेलाई पैसा दिनु थियो त्‍यो पैसा दिन सकेन सट्टामा केही दिनु पर्यो।

छेम्मा [ᴴtsʰemma] ना. काँडा thorn, barb, goose bumps, thorn, prickle, barb (sem. domains: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)

ज्‍यीम्‍बा [dzʲim‍ba] (var. of SH: ज्‍येम्‍बु) ना. काँचो unripe, raw, uncooked (sem. domains: 5.2 - खाना.)

दारकीन [ᶫdarkin] क्रि. काँप्नु tremble, shiver (sem. domains: 7.2.2.8 - अगाडि र पछाडि चल्‍नु.)

फेक्‍क्षे [ᴴpʰetsʲʰe] ना. अधिकांश greater part, majority (sem. domains: 9.6.3.6 - केन्द्रकका चिन्हकहरू.)

साः का‍जा [ᴴsaː ᴴka‍dza] ना. एक प्रकारको धुप type of incense (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)

सीङु [ᴴsiŋu] (var. of CN: छेउ) ना. काँडा thorn, barb (sem. domains: 9.7.3.1 - जनावरहरूको नामहरू, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)

सोक्‍का [ᴴsok‍ka] (var. of SH : सोकोक ; सोक्‍वा) ना. काँध shoulder (sem. domains: 2.1.2 - टाउको र हात नभएको मूर्ति वा सालिक.)

ग्‍युक्‍स्‍येक [ᶫgʲuk‍sʲek] ना. काँइयो (आदरार्थी शब्द) comb (honorific term) Cross Ref. स्‍यीक्‍ये

घुप्‍लीक [ᶫkup‍lik] (var. of GH: घुम्‍बुली) ना. एक प्रकारको काँडेदार विरुवामा फल्ने सानो रातो फल type of red fruit grow on a thorny shrub (sem. domains: 5.2.3.1.2 - फलफूलबाट खाना.)

ताङजीरा [ᴴtaŋdzira] ना. एक किसिमको काँडा भएको झाडी type of thorny plant (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)

तोरा [ᴴtora] ना. काँडेदार झारमा फल्‍ने अमिलो फल type of sour fruit on a thorny plant (sem. domains: 5.2.3.1 - वनस्‍पतिहरूबाट खाना.)