Search results for "काउ"

ॱङाप्‍च्‍यु ङाक्‍च्‍यीक [ᴴŋap‍tsʲu ᶫŋak‍tsʲik] सङ्‌. एकाउन्‍न fifty-one (sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.)

ॱयादी [ᴴjadi] (var. of GH: ॱयाती) ना. काउकुती tickling, tingling, itch (sem. domains: 3.4.1.1.8 - खुशी पार्नु.)

ॱयादी कुगीन [ᴴjadi ᴴkugin] (past: यादी की़जुङ) (imp: यादी की़) क्रि.प. काउकुती लगाउनु tickle (sem. domains: 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू.)

ॱयादी गुगीन [ᴴjadi gugin] (3sg pres: ॱयादी गी़क) (past: ॱयादी गी़जुङ) (imp: ॱयादी गी़) क्रि.प. काउकुती लाग्नु tickle (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू.)

ॱराक्‍कीन [ʂak‍kin] (imp: ॱरोक) क्रि. 1जलाउनु burn, cremate, light (sem. domains: 5.5.1 - आगो बाल्‍नु वा सल्‍काउनु.) 2पोल्नु burn, scorch, sear, singe, burn flesh, bake (in the fire), roast, slander (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.) 3सेकाउनु foment, apply warmth and moisture to (a part of the body) to lessen pain or discomfort (sem. domains: 5.5.4 - आगोले के गर्छ.)

ॱलाप्‍कीन [ᴴlap‍kin] (imp: ॱलोप) क्रि. 1पढाउनु teach, educate, instruct, train (sem. domains: 3.6 - सिकाउनु, 2.6.4.2.1 - बालक पालन-पोषण.) 2सिकाउनु teach, train (sem. domains: 3.6 - सिकाउनु.)

काउ [ᴴkau] (var. of SH: कारू) 1ना. पटुका cloth tied round the waist (sem. domains: 7.5.4 - बाँध्‍नु.) 2वि. गोरो, सेतो light-skinned, white (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 8.3.3.3.1 - सेतो, 4.1.2 - मानिसको प्रकार.)

काउकाङेन [ᴴkaukaŋen] ना. इष्‍टमित्र friends, acquaintances, relations (sem. domains: 4.1.1 - मित्रता.)

कागीन [ᴴkagin] (imp: को) क्रि. बोकाउनु make someone carry something Cross Ref. काला जेगीन (sem. domains: 6.1 - काम.)

काम्‍गीन [ᴴkam‍gin] (imp: कोम) क्रि. सुकाउनु, सुक्नु dry, make dry, wither (sem. domains: 5.2 - खाना, 6.2.6 - खेती विधि, 9.6.2 - आश्रित सम्‍बन्‍धहरू, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)

काम्‍जा [ᴴkam‍dza] वि. सुकाउने ठाउँ place for drying (sem. domains: 2.4.2 - कमजोर.)

काला जेगीन [kala dzegiːn] क्रि. बोकाउनु make someone carry something Cross Ref. कागीन

कोगीन [ᴴkogin] क्रि. पकाउनु, उमाल्नु cook, boil Cross Ref. थुक खोक्‍कीन (sem. domains: 5.2.3.3 - पकाउने कुराका अंशहरू, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)

क्‍याङगीन [ᴴkʲaŋgin] (past: क्‍याजुङ) (imp: क्‍योङ) क्रि. तन्काउनु stretch (sem. domains: 7.3.2.8 - तान्‍नु.)

क्षु तोक्‍कीन [ᴴtsʲʰu ᴴtok‍kin] 1ना. हजारी sprinkler, pitcher with a spout having innumerable pores, used to sprinkle water on plants (sem. domains: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण.) 2क्रि.प. पानी छर्काउनु (sem. domains: 1.3.2.2 - खन्‍याउनु.)

खु कागीन [ᴴkʰu ᴴkagin] (imp: खु को) क्रि.प. बारी बोकाउनु load (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)

गुती लोक्‍कीन [ᶫguti ᶫlok‍kin] क्रि. ढल्काउनु incline, lean down, make slightly slanted (sem. domains: 7.1.3 - ढल्‍कनु.)

गोक्‍कु ताङगीन [ᶫgok‍ku ᴴtaŋgin] क्रि.प. बहकाउनु beguile, mislead, lead astray, encourage to do wrong, tempt, pervert, distract (sem. domains: 3.3.3.3 - फकाउनु.)

गोवा कोक्‍कीन [ᶫgowa ᴴkok‍kin] क्रि.प. 1फकाउनु persuade, flatter, coax, seduce ex.टुवा ङुना गोवा कोर। बच्‍चा रोयो भने फकाउ। (sem. domains: 3.3.3.3 - फकाउनु.) 2छल्नु cheat, deceive, betray, dodge, hoodwink (sem. domains: 4.3.5.5 - छल गर्नु.)

घुत्‍तु च्‍युक्‍कीन [ᶫkut‍tu ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. झुकाउनु bend (sem. domains: 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु.)

चाक काउ [ᴴtsak ᴴkau] ना. सेतो रङ white (sem. domains: 8.3.3.3.1 - सेतो.)

चुरा काउ [ᴴtsura ᴴkau] (var. of SH: चुरू कारू ; ॱमेन काउ) ना. लागु औषधी drugs (sem. domains: 5.2.5 - अम्‍मल, मादक.)

चोगीन [ᴴtsogin] (var. of SH: चोकी) क्रि. 1पकाउनु cook, bake Cross Ref. चोवा जेगीन (sem. domains: 5.2.3.3 - पकाउने कुराका अंशहरू, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.) 2सुम्पनु hand over, entrust, confide to, charge with, give in charge, submit, surrender, succumb (sem. domains: 7.2.6.1 - पकड्‌नु,.) 3उपचार गर्नु care, treat

टोगीन [ᴴʈogin] क्रि. फुकाउनु, फुत्काउनु untie, unfasten, let loose, take off, undo, disentangle, untie, unfasten, let loose Cross Ref. टोला जेगीन (sem. domains: 7.2.6.3 - भाग्‍नु, फुत्‍कनु, 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)

ठामा ग्‍याप्‍कीन [ᴴʈʰama ᶫgʲap‍kin] (imp: ठामा ग्‍योप) क्रि.प. सन्काउनु make angry (sem. domains: 3.4.1.4.1 - उत्तेजित.)