Search results for "काकु झ्‍यीगीन"

काकु झ्‍यीगीन [ᴴkaku ᶫtsᶨigin] (past: काकु झ्‍येजुङ) क्रि.प. मन्त्रतन्त्र गर्नु spell (sem. domains: 4.9.4.1 - इन्‍द्रजाल, टुना.)