Search results for "काक"

ॱरोमु [ᴴromu] ना. काकी, छामा aunt, father's younger brother's wife (sem. domains: 4.1.9.1.6 - काका, काकी, 9.7.1.6 - बोलाउने नाम.)

[u] ना. 1काका father's younger brother, uncle (sem. domains: 4.1.9.1.6 - काका, काकी, 9.7.1.6 - बोलाउने नाम.) 2टाउको (आदरार्थी शब्द) Cross Ref. गो 1 (sem. domains: 2.1.1 - शिर.)

काक [ᴴkak] ना. कागबेनी Kagbeni (sem. domains: 9.7.2 - ठाउँको नामहरू.)

काक काक [ᴴkak ᴴkak] अ.मू. पानी पिउने आवाज sound made while drinking water (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु, 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

काकु झ्‍यीगीन [ᴴkaku ᶫtsᶨigin] (past: काकु झ्‍येजुङ) क्रि.प. मन्त्रतन्त्र गर्नु spell (sem. domains: 4.9.4.1 - इन्‍द्रजाल, टुना.)

काक्‍कीन [ᴴkak‍kin] (imp: कोक) क्रि. रोक्नु, छेक्नु stop, prevent, obstruct (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 8.4.5.3.4 - ढिलाइ, 3.3.4.4 - रोक्‍नु, 7.2.6.2 - दमन गर्ने काम, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु.)

काक्षा [ᴴkatsʲʰa] ना. कक्षा grade, rank, standard (sem. domains: 3.6.4 - कक्षा, पाठ.)

चेक्‍काक [ᴴtsek‍kak] ना. तानमा लुगा अड्याउने सानो डण्डी small rod in a loom, shuttle (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)

ठाक काक्‍कीन [ᴴʈʰak ᴴkak‍kin] (imp: ठाक कोक) क्रि.प. रगत रोक्नु stop bleeding (sem. domains: 2.2.5 - रगत बग्‍नु, रगत.)

ॱनाम्‍यी [ᴴnam‍ji] ना. ढोकाको माथिल्लो भागमा हुने काठ lintel (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)

ॱमेच्‍ये ताङगीन [ᴴmetsʲe ᴴtaŋgin] (var. of CH: ॱमेज्‍ये ताङगीन) (imp: ॱमेज्‍यी तोङ) क्रि.प. 1अर्काका बारेमा नराम्रो कुरा गर्नु (sem. domains: 3.5.1.8.3 - गिल्‍ला गर्नु.) 2जिस्क्याउनु taunt, provoke, tease, cause to play pranks (sem. domains: 3.5.1.8.3 - गिल्‍ला गर्नु.)

ईलीक [ilik] ना. 1ढोकाको कुनाको अड्याउने भाग door knob (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.) 2तानको माथि हुने डन्‍डी upper part of the loom (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)

केगाक [ᴴkegak] ना. पटुकाको छेउको नीलो र सेतो रङ्‌ग बाट बनाएको डोरी end of a traditional belt made of white and red thread (sem. domains: 5.3.2 - स्‍वास्‍नी मानिसको लुगा.)

घोदीन [ᶫkodin] ना. ढोकाको तल्लो भाग lower part of the door (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)

घोयु [ᶫkoju] ना. ढोकाको पर्दा curtain used to cover a doorway (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)

ङयामु [ᶫnᶨamu] ना. अर्काको पेट बोकेर पाएको केटी having child before marriage (sem. domains: 4.1.9.5 - अवैध बालक.)

ङयायी जेगीन [ᶫnᶨaji dzegin] क्रि.प. शोकाकुल हुनु (आदरार्थी शब्द) grieve (honorific term) Cross Ref. धुक ॱरूङगीन (sem. domains: 2.6.6.4 - शोक गर्नु.)

ङयालुक [ᶫnᶨaluk] ना. अर्काको पेट बोकेर पाएको केटा having an illegitimate son (sem. domains: 4.1.9.5 - अवैध बालक.)

पोजा [ᴴpodza] ना. 1पटुकाको छेउको सेतो डोरी end part of a traditional belt (sem. domains: 5.3.6 - लुगाको भागहरू.) 2एक मुठ्ठीको डल्लो something of a handful (sem. domains: 8.1 - परिमाण.)

ॱमाक्‍काङ [ᴴmak‍kaŋ] (var. of SH: ॱमाक्‍काक) ना. सैनिक घर, ब्यारेक barrack (sem. domains: 6.5.1 - भवन, 4.8.3.6 - फौजी संस्‍थाहरू.)