Search results for "कागीन"

ॱलो कागीन [ᴴlo ᴴkagin] (imp: ॱलो को) क्रि.प. विश्वास गर्नु trust, believe (sem. domains: 9.4.4.1 - निश्‍चय, पक्‍का.)

कागीन [ᴴkagin] (imp: को) क्रि. बोकाउनु make someone carry something Cross Ref. काला जेगीन (sem. domains: 6.1 - काम.)

खु कागीन [ᴴkʰu ᴴkagin] (imp: खु को) क्रि.प. बारी बोकाउनु load (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)

ठाः कागीन [ᴴʈʰaː ᴴkagin] (imp: ठा को) क्रि.प. कर लगाउनु levy tax (sem. domains: 6.8.8 - कर.)

सेरा कागीन [ᴴsera ᴴkagin] (var. of CN: छेरा कागीन )(imp: सेरा को) क्रि.प. जिम्मा दिनु give responsibility to (sem. domains: 4.3.4.5.3 - रेखदेखको लागि जिम्‍मा दिनु.)

काला जेगीन [kala dzegiːn] क्रि. बोकाउनु make someone carry something Cross Ref. कागीन