Search results for "काङगु"

काङगु [ᴴkaŋgu] ना. हात र खुट्टामा हुने हड्डी bones in hands and legs (sem. domains: 2.1.3 - हात, खुट्‌टा.)