Search results for "काङबा क्‍याङगीन"

काङबा क्‍याङगीन [ᴴkaŋba ᴴkʲaŋgin] (past: काङबा क्‍याजुङ) (imp: काङबा क्‍योङ) क्रि.प. खुट्टा तर्साएर बस्नु sit with feet stretched out (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)