Search results for "काङबा"

काङबा [ᴴkaŋba] ना. खुट्टा foot, leg (sem. domains: 2.1.3.2 - खुट्टा.)

काङबा क्‍याङगीन [ᴴkaŋba ᴴkʲaŋgin] (past: काङबा क्‍याजुङ) (imp: काङबा क्‍योङ) क्रि.प. खुट्टा तर्साएर बस्नु sit with feet stretched out (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)

चा क्षी़गीन [ᴴtsa ᴴtsʲʰygin] क्रि.प. नसा बटारिनु sprain ex.बोब्‍ली चेली घाङला काङबा क्षी़री श्‍याक्‍योक थाङी ग्‍युक्‍यी। भकुन्‍डो खेल्‍दा खुट्टाको नसा बटारिएर लङ्‌गडो जस्‍तै हिँड्‌छ। (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु.)