Search results for "काङबी झ्‍ये"

काङबी झ्‍ये [ᴴkaŋbi ᶫtsᶨe] ना. पाइलाको छाप footprint (sem. domains: 6.4.1.1 - जनावरलाई पछ्याउनु.)