Search results for "कादाक्‍पा"

कादाक्‍पा [ᴴkadak‍pa] (var. of CN: कादोवा) ना. बाक्लो thick, dense ex.क्षाङ कादाक्‍पा थुङना लाम्‍जाङ शीरी हुङी। बाक्‍लो छाङ खायो भने चाँडो मातिन्‍छ। (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)