Search results for "काप्‍चुये"

काप्‍चुये [ᴴkap‍tsuje] ना. सिँचाइ गर्ने मान्छे man who irrigates a farm (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)