Search results for "काल्‍ले घाक्‍वा"

काल्‍ले घाक्‍वा [ᴴkal‍le ᶫkak‍wa] वि. जटिल, कठिन, अप्ठ्यारो, गाह्रो difficult (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र, 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव, 7.5.8 - साधरण, जटिल, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 9.3.1.1 - ठूलो अक्षांस (मात्रा), 9.4.4.9 - असम्‍भव.)

क्‍योङगीन [ᴴkʲoŋgin] क्रि. सम्हाल्नु take care of, look after ex.क्षाङ शीसा मी क्‍योङना ॱमीच्‍यीकी काल्‍ले घाक्‍वा हेत्‍तालाक। जाँड लागेको मानिसहरू सम्‍हाल्‍न मुस्‍किल हुन्‍छ। (sem. domains: 7.5.5 - व्‍यवस्‍था.)