Search results for "कीरा ग्‍याप्‍कीन"

कीरा ग्‍याप्‍कीन [ᴴkira ᶫgʲap‍kin] (imp: कीरा ग्‍योप) क्रि.प. सिकार खेल्नु hunt (sem. domains: 6.4 - सिकार खेल्‍नु र माछा मार्नु.)