Search results for "कुपार"

कुपार [ᴴkupar] ना. देउताको तस्विर of a god (sem. domains: 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू, 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)