Search results for "कुबा"

कुबा [ᴴkuba] (var. of SH: कोतोक) ना. धागो thread (sem. domains: 6.6.4.1 - धागो, 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु, 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.)

कुबाः [ᴴkubaː] ना. भगवानको फोटो भएको फ्रेम frame having photo of a god (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

कुबा शोगीन [ᴴkuba ᶫsogin] (3sg pres: कुबा शी़क) क्रि.प. धागो बनाउनु make thread (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)