Search results for "क्‍युम्‍मु"

क्‍युम्‍मु [ᴴkʲum‍mu] (var. of SH: क्‍युरमु) वि. अमिलो sour, tart (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 2.3.3 - स्वाद.)