Search results for "खागीन"

खागीन [ᴴkʰagin] (imp: खो) क्रि. 1उन कात्नु spin wool (sem. domains: 6.3.5 - ऊन उत्‍पादन.) 2गनाउनु emit unpleasant smell (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

ढीमाक खागीन [ᶫʈimak ᴴkʰagin] (3sg pres: ढीमाक खीक) (past: ढीमाक खेजुङ) क्रि.प. गनाउनु emit unpleasant smell, be disgraced, be defamed (sem. domains: 2.3.4 - बास्‍ना.)

फाङ खागीन [ᴴpʰaŋ ᴴkʰagin] (var. of SH: फाङ खाल्‍गी) (imp: फाङ खो) क्रि.प. उन कात्नु spin wool (sem. domains: 6.6.1.2 - धागो कात्‍नु.)

रूटीक खागीन [ᶫruʈik ᴴkʰagin] (var. of CN: रूडी खागीन) (3sg pres: रूटीक खीक) (past: रूटीक खेजुङ) क्रि.प. कुहिएको गनाउनु rotten smell (sem. domains: 1.1.2 - हावा.)

लाक्‍ले खागीन [ᶫlak‍le ᴴkʰagin] (var. of GH: लाक्‍ले खाल्‍गी) (imp: लाक्‍ले खो) क्रि.प. उन कात्नु spin wool ex.ईबी क्‍याक फोटाला लाक्‍ले खाली। बज्‍यैहरू घाममा बसेर उन कात्‍दै हुनुहुन्‍छ। (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)

सोटीक खागीन [ᴴsoʈik ᴴkʰagin] (3sg pres: सोटीक खीक) (past: सोटीक खेजुङ) क्रि.प. दाँत गनाउनु sting breath (sem. domains: 2.5.2.4 - दाँत मक्‍किनु.)