Search results for "खेगीन"

ॱलो खेगीन [ᴴlo ᴴkʰegin] क्रि.प. भरोसा लाग्‍नु have faith (sem. domains: 3.2.5.1 - विश्‍वास गर्नु.)

खेगीन [ᴴkʰegin] (var. of GH: खुरकी) क्रि. लाग्नु be affected, afflicted with (sem. domains: 4.8.3.7 - हतियार, हान्‍नु.)

घी़न खेगीन [ᶫkyn ᴴkʰegin] (var. of SH: घी़न खेल्‍गी) क्रि.प. नोक्सान हुनु loss ex.सोङला खेप्‍जाङा हुङगुलाक, घी़ना खेगुलाक। व्‍यापारमा नाफा पनि हुन्‍छ, नोक्‍सान पनि हुन्‍छ। (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 6.8.2.3 - धन गुमाउनु.)

ठाः खेगीन [ᴴʈʰaː ᴴkʰegin] क्रि.प. कर लाग्नु need to pay tax (sem. domains: 6.8.8 - कर.)