Search results for "गुलुमुलु"

गुलुमुलु [ᶫgulumulu] ना. गोलमाल disorder, confusion, mess (sem. domains: 8.3.1.5.1 - बेह्रिएको.)