Search results for "ग्‍यी़न ढागीन"

ग्‍यी़न ढागीन [ᶫgʲyn ᶫʈagin] क्रि.प. छालाको धागो बनाउनु make rope out of skin (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)