Search results for "ङया ङयोक्‍यी"

ङया ङयोक्‍यी [ᶫnᶨa ᶫnᶨokʲi] वि. गुजिल्टो curly, messy (sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)