Search results for "ङयाक ङयाक"

ङयाक ङयाक [ᶫnᶨak ᶫnᶨak] वि. थेप्चो flat, flattened (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.)

ङयाक ङयाक ताङगीन [ᶫnᶨak ᶫnᶨak ᴴtaŋgin] (past: ङयाक ङयाक ताजुङ) (imp: ङयाक ङयाक तोङ) क्रि.प. अत्याचार गर्नु discriminate (sem. domains: 4.7.9.6 - थिचोमिचो गर्नु, 4.7.9.5 - रूखो तरीकाले काम गर्नु.)