Search results for "ङयाक्‍या"

ङयाक्‍या [ᶫnᶨakʲa] ना. छानाको माथि दाउरा राख्न बनाएको पर्खाल store of firewood (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)