Search results for "ङयाङगीन"

ङयाङगीन [ᶫnᶨaŋgin] (imp: ङयोङ) क्रि. कष्ट गर्नु struggle (sem. domains: 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव.)