Search results for "ङयामु"

ङयामु [ᶫnᶨamu] ना. अर्काको पेट बोकेर पाएको केटी having child before marriage (sem. domains: 4.1.9.5 - अवैध बालक.)