Search results for "चाक नाक्‍पो"

चाक नाक्‍पो [ᴴtsak ᶫnak‍po] ना. कालो चुन black clay (sem. domains: 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू.)