Search results for "चाक"

ॱङा‍चाक्‍पा [ᴴŋa‍tsak‍pa] वि. गुलियो र अमिलो मिश्रित स्वाद sweet and sour (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

ॱङी‍चाक थुम्‍गीन [ᴴŋitsak ᴴtʰum‍gin] क्रि.प. झुल्नु be drowsy, doze ex.दाङ फे ङयारी धीरीङ लेगाला ॱङी‍चाक थुम्‍दी होजुङ। हिजो ढिलो सुतेर आज काममा निन्‍द्रा लागेर आयो। (sem. domains: 5.7 - सुत्‍नु.)

काप्‍चाक [ᴴkap‍tsak] ना. कब्जा hinge, piece of metal, etc on which a lid, or door turns or swings as it opens and closes (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)

कुप [ᴴkup] ना. चाक bottom, buttocks, fundament (sem. domains: 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा.)

खाच्‍चाक [ᴴkʰat‍tsak] ना. थप addition, extra ex.खु च्‍येकी खाला जोला च्‍युङा च्‍यीक खाच्‍चाक खेत्‍ती ग्‍युई। गह्रुँगो भारी माथि सानो झोला थप बोकेर हिँडेछ। (sem. domains: 7.5.2.3 - केही जोड्‌नु.)

ङीस्‍यु चाक्‍कु [ᶫŋisʲu ᴴtsak‍ku] सङ्‌. उन्तीस twenty-nine (sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.)

ङीस्‍यु चाक्‍च्‍यीक [ᶫŋisʲu ᴴtsak‍tsʲik] सङ्‌. एक्काइस twenty-one (sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.)

ङीस्‍यु चाक्‍सुम [ᶫŋisʲu ᴴtsak‍sum] सङ्‌. तेइस twenty-three (sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.)

चाक [ᴴtsak] ना. 1चक chalk (sem. domains: 3.6.2 - विद्यालय.) 2कमेरो, चुन white clay, lime, chalk (sem. domains: 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू.)

चाक काउ [ᴴtsak ᴴkau] ना. सेतो रङ white (sem. domains: 8.3.3.3.1 - सेतो.)

चाक चाक [ᴴtsak ᴴtsak] अ.मू. चुइँगम चपाउँदाको आवाज sound of chewing chewing gum (sem. domains: 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)

चाक नाक्‍पो [ᴴtsak ᶫnak‍po] ना. कालो चुन black clay (sem. domains: 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू.)

चाक सोला [ᴴtsak ᴴsola] ना. कोइला coal, charcoal, cinder (sem. domains: 8.3.3.3.2 - कालो.)

चाक्‍कीन [ᴴtsak‍kin] (imp: चोक) क्रि. 1केलाउनु, चाल्नु remove impurities (from grain etc.), sift, cull, filter, sift (sem. domains: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु, 6.2.6 - खेती विधि, 6.2.6.1 - अन्‍न बत्ताउनु.) 2केही वास्तु माथि केही राख्नु (sem. domains: 7.3.2.4 - उचाल्‍नु, उठाउनु.)

चाक्‍चा च्‍यीक [ᴴtsak‍tsa ᴴtsʲik] ना. केही छिन just a while

चाक्‍चा च्‍यीमाना [ᴴtsak‍tsa ᴴtsʲimana] क्रि.वि. झन्डै nearly, almost, about, closely ex.दाङ बाक्‍पा ब्रेक नोरी चाक्‍चाझी माना स्‍यीजुङ। हिजो बाईकको ब्रेक बिग्रेर झन्‍डै मरे। (sem. domains: 8.1.5.4 - प्राय, सबै.)

चाक्‍टा [ᴴtsak‍ʈa] (var. of SH: चाक्‍टी) ना. सलाई matchstick, match (sem. domains: 5.5.1 - आगो बाल्‍नु वा सल्‍काउनु.)

चाक्‍टा पारकीन [ᴴtsak‍ʈa ᴴparkin] (imp: चाक्‍टा पोर) क्रि.प. सलाई बाल्नु light a match (sem. domains: 5.5.1 - आगो बाल्‍नु वा सल्‍काउनु.)

चाक्‍तु [ᴴtsak‍tu] ना. एक माथि अर्को मिलाएर राख्ने pile up one above another

चाक्‍राङ [ᴴtsak‍raŋ] ना. 1छुचो mean, low- minded 2किच् किच् grumble, irritation

चाक्‍राङ क्षे [ᴴtsak‍raŋ ᴴtsʲʰe] च्‍याक्‍राङ क्षे) वि. कचकचे grumbling, chattering (sem. domains: 2.3.2.2 - आवाज.)

चाक्‍राङ घो़दा [ᴴtsak‍raŋ ᶫkøda] वि. किच किचे mean ex.घीङग्‍यी चाक्‍राङ घो़दा च्‍यीक ले घी झ्‍यीना माझ्‍युवा च्‍यीका ॱनीक। कस्‍तो किच किचे रहेछ जे गारे नि भएन भन्‍छ। (sem. domains: 3.3.1.7 - हठी.)

ढे‍टे [ᶫʈe‍ʈe] वि. 1होचो low, short, dwarfish, poor, weak (sem. domains: 8.2.2.3 - होंचो.) 2चाक्लो wide, extended, expanded (sem. domains: 8.2.4 - फराकिलो.)

धुच्‍चाक [ᶫtut‍tsak] (var. of CN: धुरचाआ) वि. झगडालु quarrelsome, brawling ex.मी धुच्‍चाक धुच्‍चाक च्‍यीक धुक। यो मान्‍छे झगडालु छ। (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.)

पुच्‍चाक [ᴴput‍tsak] ना. नास छान्‍ने भाँडा filter (sem. domains: 5.2.4 - सुर्ती.)
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >