Search results for "ची ताङगीन"

ची ताङगीन [ᴴtsi ᴴtaŋgin] (var. of CH: चीनाक ताङ‌गीन‌) (imp: ची तोङ) क्रि.प. रँग लगाउनु paint (sem. domains: 6.6.5.1 - खिच्‍नु, रंगाउनु, 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू.)