Search results for "ची"

ॱङयाप्‍ची़ [ᴴnʲap‍tsy] ना. 1हेला contempt, insult, disgrace, hatred, neglect, indifference (sem. domains: 3.4.2.1.3 - घृणा.) 2हेपाई underestimating, domineering, insulting, oppression (sem. domains: 2.3.5.1 - सुबिधाजनक.)

ॱङोन्‍ने [ᴴŋon‍ne] (var. of GH: ॱङोतोक) ना. 1सत्यता, साँचो truth, true, real, genuine, mould, matrix, cast, key (sem. domains: 4.3.5 - इमान्‍दार, 3.5.1.3 - सत्य.) 2साँच्चीकै, पक्का determination, certain conclusion, ripe, full-grown, mature, firm, settled (sem. domains: 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 9.4.4.1 - निश्‍चय, पक्‍का, 9.4.4.2 - निश्‍चय.)

ॱयाक्‍ची [ᴴjak‍tsi] ना. याक गोठालो shepherd (sem. domains: 6.1.1 - कामदारहरू.)

ॱलाप्‍ची़ ॱनागीन [ᴴlap‍tsy ᴴnagin] (var. of CN: ॱङयोक्‍चो़ ॱनागीन )(3sg pres: ॱलाप्‍ची ॱनीक) (past: ॱलाप्‍ची ॱनेजुङ) क्रि.प. निन्द्रामा बोल्नु talk in one's sleep (sem. domains: 5.7 - सुत्‍नु.)

ॱहायाङ [ᴴhajaŋ] ना. 1देक्ची large vessel for cooking rice (sem. domains: 5.2.2.8 - खाने भाँडा.) 2एक किसिमको हलुको सेतो धातु white metal (sem. domains: 1.2.2.3 - धातु.)

आची [atsi] वि.बो. दुखको भाव feeling of sorrow (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

आचीची [atsitsi] वि.बो. दुखको भाव feeling of pain (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

कुची [ᴴkutsi] ना. कुर्सी chair (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु, 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू.)

क्‍युरची [ᴴkʲurtsi] ना. मद्यपान drinking of alcohol or wine, intemperance, drunkenness (sem. domains: 5.2.3.7 - मादक पर्दाथहरू.)

ग्‍याजु ग्‍याक्‍ची [ᶫgʲadzu ᶫgʲak‍tsi] सङ्‌. एकासी eighty-one (sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.)

घुप्‍च्‍यु घोक्‍चीक [ᶫkup‍tsʲu ᶫkok‍tsik] सङ्‌. एकानब्बे ninety-one (sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.)

ङीस्‍यु चेङा [iʃu tsea] सङ्‌. पच्‍चीस twenty-five (sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.)

ङोदोक [ᶫŋodok] ना. साँच्चीकै real (sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.)

ची [ᴴtsi] (var. of CH: चीनाक) ना. रँग colour (sem. domains: 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू.)

चीः [ᴴtsiː] ना. हिसाब counting, reckoning, calculation, account, arithmetic (sem. domains: 8.1.2 - गणना.)

चीः कोरकीन [ᴴtsiː ᴴkorkin] क्रि.प. मान्छे मरेपछि त्यसको बारेमा हेर्नु funerary rite (sem. domains: 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी.)

चीः ग्‍याप्‍कीन [ᴴtsiː ᶫgʲap‍kin] (imp: चीः ग्‍योप) क्रि.प. सुम्पनु, बुझाउनु hand over, entrust, confide to, charge with, give in charge, submit, surrender, succumb, hand over ex.बाक्‍पा तेत्‍ती बील बुक ची ग्‍येप्‍ये झ्‍येदी मुदुक। बाईक दिएर ब्‍लु बुक बुझाउन बिर्सेछु। Cross Ref. चीः पुला जेगीन, Cross Ref. ची पुगीन (sem. domains: 7.3.5 - केही वस्‍तु फर्कनु, 4.3.4.5.3 - रेखदेखको लागि जिम्‍मा दिनु.)

ची ताङगीन [ᴴtsi ᴴtaŋgin] (var. of CH: चीनाक ताङ‌गीन‌) (imp: ची तोङ) क्रि.प. रँग लगाउनु paint (sem. domains: 6.6.5.1 - खिच्‍नु, रंगाउनु, 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू.)

चीः ताङगीन [ᴴtsiː ᴴtaŋgin] (past: ची ताजुङ) (imp: ची तोङ) क्रि.प. हिसाब गर्नु calculate, count (sem. domains: 6.8.7 - हिसाब गर्नु.)

ची पुगीन [tsiː pugiːn] क्रि. बुझाउनु Cross Ref. चीः ग्‍याप्‍कीन

चीः पुला जेगीन [ᴴtsiː ᴴpula dzegin] क्रि.प. बुझाउनु (आदरार्थी शब्द) hand over (honorific term) Cross Ref. चीः ग्‍याप्‍कीन (sem. domains: 6.8.7 - हिसाब गर्नु.)

चीः फो़गीन [ᴴtsiː ᴴpʰøgin] क्रि.प. नेतृत्व परिवर्तन हुनु change in power (sem. domains: 2.6.6.7 - अधिकार प्राप्‍त गर्नु.)

चीक्‍कीन [ᴴtsik‍kin] 1क्रि. पर्खाल लगाउनु build wall (sem. domains: 6.5.1.5 - बार, प्रखाल.) 2ना. एक मथि अर्को मिलाएर राख्ने काम

चीक्‍जा [ᴴtsik‍dza] (var. of CM: चीक्‍ज्‍वा) ना. पर्खाल लगाउने mason, bricklayer (sem. domains: 6.6.2.7 - ढुङ्गाको काम गर्नु.)

चीक्‍जोवा [ᴴtsik‍dzowa] ना. डकर्मी mason, bricklayer (sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)