Search results for "चुमु"

चुमु [ᴴtsumu] ना. ठूलो जातको मानिसहरूको श्रीमती wife (honorific term) (sem. domains: 2.6.1 - विवाह.)