Search results for "च्‍यी़क"

च्‍यी़क [ᴴtsʲyk] ना. 1पोषण nourishment, nutrition (sem. domains: 5.2 - खाना.) 2स्वाद taste, palate, flavour, relish, savour (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.) 3रस juice, sap, essence, essential quality (sem. domains: 5.2.3.6 - पेयपदार्थहरू.)

जामु ग्‍याप्‍कीन [dzamu ᶫgʲap‍kin] क्रि.प. बिस्तारै थाहा नपाउने गरी कुकुरले टोक्नु bite quietly (by a dog) ex.श्‍यीङ च्‍यी़क घाङला घुन्‍ग्‍यीकी जामु ग्‍याप्‍जुङ। खेतमा पानी हालेर आउँदा गुम्‍बाको कुकुरले थाहै नपाई कन आएर टोक्‍यो। (sem. domains: 4.8.2.3.1 - ढुकेर हमला गर्नु.)