Search results for "च्‍येमो धाप्‍‍कीन"

च्‍येमो धाप्‍‍कीन [ᴴtsʲemo ᶫtap‍‍kin] (imp: च्‍येमो धोप) क्रि.प. जिब्रो पट्काउनु make a mocking sound with one's tongue (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)