Search results for "छागीन"

ॱमीक छागीन [ᴴmik ᴴtsʰagin] (3sg pres: ॱमीक छीक) (past: ॱमीक छेजुङ) क्रि.प. डाहा गर्नु envy (sem. domains: 3.4.2.1.8 - डाह गर्ने.)

क्षाक छागीन [ᴴtsʲʰak ᴴtsʲʰagin] (imp: क्षाक छो) क्रि.प. भगवानलाई ढोग्नु pay homage to a god (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.)

ङो छागीन [ᶫŋo ᴴtsʰagin] (3sg pres: ङो छीक) (past: ङो छेजुङ) क्रि.प. लजाउनु be ashamed, feel ashamed, be shy (sem. domains: 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर.)

छागीन [ᴴtsʰagin] (3sg pres: छीक) (past: छेजुङ) क्रि. पोल्नु inflame, burn, scorch, sear, singe, feel hot (as of fever) (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

छाबा छागीन [ᴴtsʰaba ᴴtsʰagin] (3sg pres: छाबा छीक) (past: छाबा छेजुङ) क्रि.प. गर्मी हुनु warm (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

सागीन [ᴴsagin] (var. of CM: छागीन) (past: साजुङ) (imp: सोङ) क्रि. 1सर्किनु choke (sem. domains: 5.2.2 - खानु.) 2नाङ्लोमा केलाउनु (sem. domains: 6.2.6 - खेती विधि.) 3केलाउनु remove impurities (from grain etc.), sift, cull (sem. domains: 6.2.6.1 - अन्‍न बत्ताउनु.)