Search results for "छाटाक्‍पा"

छाटाक्‍पा [ᴴtsʰaʈak‍pa] (var. of CN: छाटोवा ; छाटोक्‍पा) वि. नुनिलो salty, salted (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 5.2.3.3.2 - नुन, 2.3.3 - स्वाद.)