Search results for "छाफोई"

छाफोई [ᴴtsʰapʰoi] ना. न्यानोपन warmth Cross Ref. ढोहीरी (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

ढोहीरी [ɖʰohiːriː] वि. न्यानोपन warmth Cross Ref. छाफोई