Search results for "छाबा छागीन"

छाबा छागीन [ᴴtsʰaba ᴴtsʰagin] (3sg pres: छाबा छीक) (past: छाबा छेजुङ) क्रि.प. गर्मी हुनु warm (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)