Search results for "छाबा"

छाबा [ᴴtsʰaba] (var. of SH: छाबु ; छावा) 1वि. गर्मी heat, warmth, hot, very warm (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.) 2ना. ज्वरो fever (sem. domains: 2.5.6.2 - ज्‍वरो.) 3ना. तापक्रम temperature (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

छाबा छागीन [ᴴtsʰaba ᴴtsʰagin] (3sg pres: छाबा छीक) (past: छाबा छेजुङ) क्रि.प. गर्मी हुनु warm (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

छाबाछा [ᴴtsʰabatsʰa] वि. एकदमै गर्मी very hot