Search results for "जो़न्‍दा"

जो़न्‍दा [dzøn‍da], [dzøn‍da] वि. 1कमाउन सक्‍ने one who can earn a fortune (sem. domains: 4.3.5 - इमान्‍दार.) 2प्रगति शील progressive, advancing (sem. domains: 6.1.2.8 - निपुर्ण, प्रभावशाली.)

जो़न्‍दाङ [dzøn‍daŋ] ना. योग्यता ability, capability, aptitude, competence, eligibility, talent, qualification, worthiness, quality ex.मीला जो़न्‍दाङ मेताला खाब्‍ले चीगा क्षे दुक। मान्‍छेमा गर्न सक्‍ने चहिँ हैना गफ मात्र धेरै दिन्‍छ। (sem. domains: 9.4.2.1 - सक्‍नु.)

हीन्‍ना [ᶫhin‍na] संयो. 1पनि also, as well, as well as, too ex.भोमो हीन्‍ना भीजाला जो़न्‍दा दुक। केटी भए पनि केटाभन्‍दा धेरै कमाउछ। (sem. domains: 9.6.2.9 - घटी-घटाउ.) 2भए then ex.ग्‍यु घाः च्‍यीक हीन्‍ना घाने ही़रे ख्‍ये तेक्‍कोवा ॱनाला। राम्रो सामान भए कहाँ त्‍यस्‍तो सस्‍तोमा दिन्‍छ। (sem. domains: 9.2.5.1 - पदावली संयोजकहरू, 9.2.5 - संयोजक, 9.4.8 - क्रियाविशेषण उपवाक्यहरू.) 3वा or (sem. domains: 9.6.1.2 - वा, अथवा.)