Search results for "झ्‍याङगीन"

ॱलोप्‍च्‍युङ झ्‍याङगीन [ᴴlop‍tsʲuŋ ᶫtsᶨaŋgin] (past: ॱलोप्‍च्‍युङ झ्‍याजुङ) (imp: ॱलोप्‍च्‍युङ झ्‍योङ) क्रि.प. ज्ञान आर्जन गर्नु, पढाइ गर्नु learn, study (sem. domains: 2.3 - ज्ञान, चेतना, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)

झ्‍याङगीन [ᶫtsᶨaŋgin] (past: झ्‍याजुङ) (imp: झ्‍योङ) क्रि. तिर्नु pay, pay back, repay ex.आल्‍ले झ्‍यारी क्षो़ ॱलाप्‍यी। पैसा तिरेर पढाई गर्दैछ। (sem. domains: 6.8.4.5 - ऋण आदि तिर्नु, 6.8.5.4 - कर्जा फर्काउनु, तिर्नु.)

ठाः झ्‍याङगीन [ᴴʈʰaː ᶫtsᶨaŋgin] (past: ठाः झ्‍याजुङ) (imp: ठाः झ्‍योङ) क्रि.प. कर तिर्नु pay tax (sem. domains: 6.8.8 - कर.)