Search results for "टासी ताक्‍ये"

टासी ताक्‍ये [ᴴʈasi ᴴtakʲe] ना. एक प्रकारको चिन्‍न type of sign (sem. domains: 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू.)