Search results for "टीगीन"

टीगीन [ᴴʈigin] क्रि. बेर्नु, बटार्नु wind round, twist round, wrap up, roll up, wring, entwine, distort, squeeze into a ball Cross Ref. टीला जेगीन (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 7.3.7.2 - पट्याउनु, बेर्नु, 8.3.1.5.1 - बेह्रिएको, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)

टीला जेगीन [ʈiːla dzegiːn] क्रि. बेर्नु, बटार्नु wrap up, roll up Cross Ref. टीगीन