Search results for "टीरी"

टीरी [ᴴʈiri] क्रि. बेरिएको wrapped (sem. domains: 8.3.1.5.1 - बेह्रिएको.)