Search results for "ढो़क"

ढो़क [ᶫʈøk] ना. तातोपन warmth (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

ढो़क हेगीन [ᶫʈøk ᶫhegin] क्रि.प. सेलाउनु become cold, cool off, cool (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)

ढेकीन [ɖʰekiːn] (imp: ढो़क) क्रि. 1कोतर्नु nibble (sem. domains: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू, 2.1.4 - छाला.) 2कन्याउनु scratch (sem. domains: 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू.)

भुलीङ ढे‍गीन [ᶫpuliŋ ᶫʈe‍gin] (imp: भुलीङ ढो़क) क्रि.प. ऋण लिनु take loan (sem. domains: 6.8.5 - उधारो लिनु.)