Search results for "ताङ"

ॱङीलाम ताङगीन [ᴴŋilam ᴴtaŋgin] (past: ॱङीलाम ताजुङ) (imp: ॱङीलाम तोङ) क्रि.प. सपना देख्नु dream (sem. domains: 5.7.2 - सपना.)

ॱङोयी ताङगीन [ᴴŋoi ᴴtaŋgin] (past: ॱङोयी ताजुङ) (imp: ॱङोयी तोङ) क्रि.प. भविष्यवाणी गर्नु foretell, prophesy, speculate (sem. domains: 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी.)

ॱना‍ताङ [ᴴna‍taŋ] (var. of CN: खाताङ )ना. छेउ, किनार side, edge (sem. domains: 8.5.1.2 - छेउ.)

ॱमाः ताङगीन [ᴴmaː ᴴtaŋgin] (past: ॱमाः ताजुङ) (imp: ॱमा तोङ) क्रि.प. गाली गर्नु scold, abuse (sem. domains: 4.8.4.1 - गाली गर्नु, धम्‍की दिनु.)

ॱमावा ताङगीन [ᴴmawa ᴴtaŋgin] (var. of CN: ॱमा ताङगीन) (imp: ॱमावा तोङ) क्रि.प. गालि गर्नु scold (sem. domains: 3.5.1.1.1 - कराउनु.)

ॱमेच्‍ये ताङगीन [ᴴmetsʲe ᴴtaŋgin] (var. of CH: ॱमेज्‍ये ताङगीन) (imp: ॱमेज्‍यी तोङ) क्रि.प. 1अर्काका बारेमा नराम्रो कुरा गर्नु (sem. domains: 3.5.1.8.3 - गिल्‍ला गर्नु.) 2जिस्क्याउनु taunt, provoke, tease, cause to play pranks (sem. domains: 3.5.1.8.3 - गिल्‍ला गर्नु.)

ॱलु ताङगीन [ᴴlu ᴴtaŋgin] (imp: ॱलु तोङ) 1क्रि.प. गीत गाउनु sing a song (sem. domains: 5.2.2.3 - भोज, 4.2.3.2 - संगीत बजाउनु.) 2ना. गायक singer, enchanter (sem. domains: 4.2.3.4 - संगीतकार.)

ॱलुक्‍ताङ [ᴴluk‍taŋ] ना. हाल्ने तरीका way of serving tea (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)

आङजु ताङगीन [aŋdzu ᴴtaŋgin] (var. of CH: आङज्‍ये ताङगीन) (imp: आङजु तोङ) क्रि.प. गाली गर्नु scold (sem. domains: 4.8.4.1 - गाली गर्नु, धम्‍की दिनु.)

आवा ताङजा [awa ᴴtaŋdza] ना. दूर सञ्चार telecommunication (sem. domains: 3.5.9.1 - रेडियो, टेलिभिजन.)

उलुक ताङगीन [uluk ᴴtaŋgin] (past: उलुक ताजुङ) (imp: उलुक तोङ) क्रि.प. खोपिल्टो खेल्‍नु game played with a small pit in the ground (sem. domains: 4.2.6.2 - खेलहरू.)

कात्‍ताङ [ᴴkat‍taŋ] ना. उज्यालो light, brightness (sem. domains: 8.3.3 - चम्किलो, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.)

कार ताङगीन [ᴴkar ᴴtaŋgin] (past: कार ताजुङ) (imp: कार तोङ) क्रि.प. कर गर्नु force to act ex.झ्‍यीङी मेदेक्‍ना कार ताङये मेतालाक। गर्न मन छैन भने कर गर्नु हुँदैन। (sem. domains: 3.3.3.5 - कर गर्नु.)

कारू ताङगीन [ᴴkaru ᴴtaŋgin] (imp: कारू तोङ) क्रि.प. गाढा बनाउनु thicken (sem. domains: 8.2.3 - बाक्‍लो.)

कीङयाम ताङगीन [ᴴkiŋjam ᴴtaŋgin] (var. of CN: की की ताङगीन ; कीपु ताङगीन) (past: कीङयाम ताजुङ) (imp: कीङयाम तोङ) क्रि.प. भोज खानु feast (sem. domains: 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु.)

कीपु ताङगीन [ᴴkipu ᴴtaŋgin] (imp: कीपो तोङ) क्रि.प. रमाइलो गर्नु enjoy (sem. domains: 5.2.2.3 - भोज.)

कुटुमा ताङगीन [ᴴkuʈuma ᴴtaŋgin] क्रि.प. हात मिल्नु shake hands (sem. domains: 4.1.8 - स्‍नेह देखाउनु.)

कुवा ताङजेगीन‌ [kuwa taŋdzegiːn] क्रि. डुङ्गा खियाउनु row a boat Cross Ref. ढु ताङगीन

केक ताङगीन [ᴴkek ᴴtaŋgin] (past: केक ताजुङ) (imp: केक तोङ) क्रि. बोलाउनु invite (sem. domains: 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.)

क्‍याक्‍पा ताङगीन [ᴴkʲak‍pa ᴴtaŋgin] (past: क्‍याक्‍पा ताजुङ) (imp: क्‍याक्‍पा तोङ) क्रि.प. दिसा गर्नु stool, faeces, excreta (sem. domains: 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा.)

क्षाक्‍ताङ [ᴴtsʲʰak‍taŋ] ना. व्यावहार behaviour (sem. domains: 4.3 - व्‍यवहार.)

क्षी़ ताङगीन [ᴴtsʲʰy ᴴtaŋgin] (past: क्षी़ ताजुङ) (imp: क्षी़ तोङ) क्रि.प. बालकले हग्नु baby doing toilet (sem. domains: 3.4.2.1 - दु:खी.)

खा ताङगीन [ᴴkʰa ᴴtaŋgin] (past: खा ताजुङ) (imp: खा तोङ) क्रि.प. मुख छोड्‌नु scold ex.मीमाङ खोक्‍ला खा ताङये मेतालाक। सार्वजानिक भेलामा मुख छड्‌नु हुँदैन। (sem. domains: 4.8.2.6 - कोलाहल.)

खाक्‍लीन ताङगीन [ᴴkʰak‍lin ᴴtaŋgin] (past: खाक्‍लीन ताजुङ) (imp: खाक्‍लीन तोङ) क्रि.प. विपक्षीको सामना गर्नु respond to the enemy (sem. domains: 8.3.5.2.6 - उल्टो.)

खाटुक ताङगीन [ᴴkʰaʈuk ᴴtaŋgin] (past: खाटुक ताजुङ) (imp: खाटुक तोङ) क्रि.प. विवाद गर्नु debate (sem. domains: 3.5.1.3.3 - वादविवाद गर्नु.)