Search results for "तेउ"

तेउ [ᴴteu] ना. 1काठ तिखार्ने सानोकोदालो small device to sharpen the wood (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.) 2ताछ्‌ने औजार (sem. domains: 6.6.3 - काठको काम गर्नु.)